Menu

Garantieovereenkomst

Professionele WAGNER garantie (stand 1-2-2009)

1. GARANTIEOMVANG

 

Alle professionele WAGNER verfspuitapparaten (hieronder producten genoemd) worden zorgvuldig gecontroleerd, getest en zijn onderworpen aan de strikte controles van de WAGNER kwaliteitsborging. WAGNER geeft daarom de industriële of beroepsmatige gebruiker die het product in de erkende vakhandel heeft aangeschaft (hieronder "klant genoemd), een uitgebreide garantie voor de op internet onder www.wagner-group.com/service/service-handwerker/profi-garantie/ vermelde producten.

Deze garantie perkt de claims voor verborgen gebreken van de gebruiker uit de koopovereenkomst en wettelijke rechten niet in.

Wij verlenen garantie in de zin dat het product of onderdelen ervan naar ons inzicht worden omgeruild of gerepareerd of dat het apparaat tegen vergoeding van de koopprijs worden teruggenomen. De kosten voor materiaal en arbeidsloon komen voor onze rekening. Vervangen producten of onderdelen gaan over in onze eigendom.

2. GARANTIEPERIODE EN REGISTRATIE

 

De garantieperiode bedraagt 36 maanden, bij industrieel gebruik of soortgelijke belasting, met name ploegendienst of bij verhuur 12 maanden.

Voor aandrijvingen op benzine en lucht verlenen wij eveneens 12 maanden.

De garantieperiode begint met de dag van levering door de erkende vakhandel. De datum op het originele aankoopbewijs is maatgevend.

Voor alle vanaf 01-02-2009 bij de erkende vakhandel gekochte producten wordt de garantieperiode verlengd met 24 maanden, als de koper deze apparaten binnen 4 weken na de dag van levering door de erkende vakhandel conform de bepalingen hieronder registreert.

Registratie gebeurt op internet op www.wagner-group.com/service/service-handwerker/profi-garantie/. Als bevestiging geldt het garantiecertificaat en het originele aankoopbewijs, waaruit de datum van de koop blijkt. Registratie is alleen mogelijk als de gebruiker ermee instemt dat zijn daar in te voeren gegevens worden opgeslagen.

Door garantiewerkzaamheden wordt de garantieperiode voor het product noch verlengd noch vernieuwd.

Na afloop van de betreffende garantieperiode kunnen claims op en krachtens de garantie niet meer worden ingediend.

3. AFWIKKELING

 

Als er binnen de garantieperiode fouten in het materiaal, de verwerking of de prestaties van de machine aan het licht komen, moeten garantieclaims onmiddellijk, echter uiterlijk binnen een termijn van 2 weken worden ingediend.

De erkende dealer die het apparaat heeft geleverd, is bevoegd tot het in ontvangst nemen van garantieclaims. Garantieclaims kunnen echter ook bij onze in de gebruiksaanwijzing vermelde servicepunten worden ingediend. Het product moet samen met het originele aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum en de productomschrijving portvrij worden ingezonden of worden aangeboden. Voor aanspraak op de garantieverlenging moet ook het garantiecertificaat worden bijgevoegd.

De kosten en het risico van verlies van of schade aan het product op weg naar of van het punt dat de garantieclaims ontvangt of het gerepareerde product weer aflevert, zijn voor rekening van de klant.

- Faszination Oberfläche