Menu

Garantivillkor

WAGNER:s proffsgaranti (per 2009-02-01)

1. GARANTINSOMFATTNING

Alla professionella färgappliceringsutrustningar från Wagner (nedan kallade produkter) har kontrollerats och testats noggrant och genomgår de stränga kontrollerna i Wagners kvalitetssäkring. Wagner ger därför uteslutande till yrkesmässiga användare som har köpt produkten av en auktoriserad fackhandlare (nedan kallad kund) för de produkter som finns på Internet under http://www.wagner-group.com/se/service/service-hantverkare/proffsgaranti/ en utvidgad garanti.

Köparens felansvarsanspråk enligt köpavtalet med säljaren eller enligt lag begränsas inte av denna garanti.

Vår garanti innebär att produkten eller delar av densamma byts ut eller repareras enligt vårt beslut, eller att utrustningen återtas till inköpspriset. Kostnader för material och arbetstid faller på oss. Ersatta produkter eller delar blir vår egendom.

2. GARANTITID OCH FÖRLÄNGNING

Garantitiden är 36 månader vid industriell användning eller motsvarande belastning som i synnerhet skiftarbete, eller 12 månader vid uthyrning.

För bensin- och tryckluftsdrivna drifter lämnar vi också 12 månaders garanti.

Garantitiden börjar samma dag som leveransen från den auktoriserade fackhandeln. Avgörande är datumet på inköpskvittot i original.

För alla produkter som har köpts hos en auktoriserad fackhandlare från och med 2009-02-01 förlängs garantitiden med 24 månader om köparen registrerar dessa utrustningar inom 4 veckor från leveransdagen från den auktoriserade fackhandeln enligt nedanstående bestämmelser.

Registreringen sker på Internet under http://www.wagner-group.com/se/service/service-hantverkare/proffsgaranti/. Som bekräftelse gäller garanticertifikatet och inköpskvittot i original där datum för köpet framgår. Registrering är endast möjlig om köparen godkänner att de data som anges får sparas.

Garantiarbeten förlänger inte garantitiden för produkten och förnyar den inte heller.

När respektive garantitid har gått ut kan inga garantianspråk göras gällande längre.

3. GARANTIANSPRÅK

Om det uppstår fel i material, bearbetning eller kapacitet hos utrustningen inom garantitiden ska garantianspråk framställas ofördröjligen, dock senast inom 2 veckor.

Den auktoriserade fackhandlare som har levererat utrustningen är berättigad att ta emot garantianspråk. Garantianspråken kan också göras gällande hos något av de serviceställen som finns uppräknade i bruksanvisningen. Produkten ska skickas kostnadsfritt eller lämnas tillsammans med inköpskvittot i original, som måste innehålla inköpsdatum och produktbeskrivning. Om den förlängda garantitiden ska göras gällande måste samtidigt garanticertifikatet bifogas.

Kunden svarar för kostnaderna och risken för förlust eller skada på produkten på väg till eller från den plats där garantianspråken tas emot eller den reparerade produkten lämnas ut igen.

- Faszination Oberfläche