J. Wagner GmbH Informationsskyldighet för datainsamling och Integritetsskyddspolicy

Integritetsskyddspolicy

1.1 Allmänt

J. Wagner GmbH (ytterligare juridisk information finner du i företagsfakta) är juridiskt ansvarig för denna webbplats. Vi uppskattar ditt intresse för våra webbsidor och vill att du ska känna dig säker och trygg när du besöker våra webbsidor. Därför ser J. Wagner GmbH (nedan WAGNER) mycket seriöst på skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsföreskrifterna samt denna integritetsskyddspolicy. Följande information ger en enkel översikt över vad som sker med dina personuppgifter när du besöker vår webbsida. Vi informerar dig utförligt om vilka personuppgifter vi samlar in från dig när du använder vår webbsida och för vilka ändamål vi bearbetar och utnyttjar dem.Integritetsskyddspolicyn är modulärt uppbyggd för att göra det lättare för dig att söka efter specifik information. 

WAGNER förbehåller sig rätten att när som helst anpassa integritetsskyddspolicyn till ändrade lagar och förordningar eller göra andra uppdateringar. Håll dig själv uppdaterad om ändringar i integritetsskyddspolicyn genom att hämta den via motsvarande länk på vår webbsida.Kontakta oss direkt om du har allmänna frågor gällande vår webbsida. Vänd dig till avdelning Digital marknadsföring

Telefon: +49 7544 505-0

E-post: online-services(at)wagner-group.com

 

1.2 Uppgiftsregistrering på vår webbsida

Vem är ansvarig för att samla in uppgifter på vår webbsida?

Insamlingen av uppgifter på webbsidan sker genom vår webbsidesoperatör. Operatörens kontaktuppgifter hittar du under företagsfakta på webbsidan.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Dina uppgifter samlas i första hand in genom att du uppger dem till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter som du fyller i på ett kontaktformulär.

Andra uppgifter registreras automatiskt av vårt IT-system när du besöker webbsidan. Det är främst tekniska data som t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt då du öppnar sidorna. Registreringen av dessa data sker automatiskt när du går in på vår webbsida.

Vad använder vi dina uppgifter till?

De uppgifter du lämnar använder vi för att utföra de tjänster du efterfrågar (bearbetning av förfrågningar, beställning, nyhetsbrev, användning av InfoNet etc.).

En del data samlas in för att webbsidan ska fungera på rätt sätt. Andra data kan användas för att analysera dina användarmönster.

När vidarebefordrar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter vidarebefordras eller överförs till tredje part eller uppdragsutförare endast om det krävs för att utföra uppdraget och om det är tillåtet.

Vilka rättigheter har du avseende dina uppgifter?

Du har alltid rätt att utan kostnad få ut information om källa, mottagare och syfte med dina sparade personuppgifter. Du har dessutom rätt att begära rättelse, spärrning eller radering av dessa uppgifter. Du har även rätt att återkalla samtycken och möjlighet att överföra data. Slutligen har du också rätt att överklaga hos den behöriga tillsynsmyndigheten. Om du har frågor om detta eller andra frågor om dataskydd kan du alltid vända dig till oss respektive vår dataskyddsansvariga.

Loggdata från webbtjänsten

När du går in på sidorna på vår webbplats sparar servern automatiskt alla uppgifter som är nödvändiga för driften av webbtjänsten i en loggfil: Din webbläsare, din nättjänstleverantör, adressen på den sida varifrån du öppnat vår webbplats, ditt operativsystem, webbsidorna som du besöker samt datum och hur länge besöket varade. Dessa uppgifter sparas temporärt i protokollfilerna och raderas därefter automatiskt. Lagringen är till för att kunna analysera vilka aktiviteter som möjligtvis lett till felet om ett problem har uppstått.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbsida kan ditt surfbeteende utvärderades statistiskt. Det sker framför allt med hjälp av cookies och med s.k. analysprogram. Vid första besöket på vår sida visas en banner som informerar om att vi använder cookies. Om du klickar på ”Jag håller med” godkänner du att vi använder cookies. Analysen av ditt surfbeteende sker normalt anonymt, d.v.s. det går inte att härleda surfbeteendet till just dig. Du kan neka till denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information om det hittar du i följande integritetsskyddspolicy.

2.1 Dataskydd

När du använder denna webbsida samlas olika personuppgifter in. Denna integritetsskyddspolicy förklarar varför vi samlar in uppgifter och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte det sker. Vi vill göra dig uppmärksam på att dataöverföring via Internet (t.ex. kommunikation med e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett helt säkert skydd mot dataintrång från tredje part är inte möjligt.

Information om ansvarig enhet

Den ansvariga enheten för databehandling på denna webbsida är

J. Wagner GmbH

Otto-Lilienthal-Str. 18

D-88677 Markdorf, Tyskland

Telefon: +49 7544 505-0

Fax: +49 7544 505-200

E-post: wagner(at)wagner-group.com  

Den ansvariga enheten är den fysiska eller juridiska person som beslutar om ändamål och medel för behandlingen av personuppgifter.

 

2.2 Information, spärrning, borttagning och ändring

Du har alltid rätt att inom ramen för gällande lagbestämmelser kostnadsfritt få information om dina sparade personuppgifter, källa och mottagare samt syftet med databehandlingen och i förekommande fall rätt att få uppgifterna rättade, spärrade eller raderade. Använd kontaktformuläret för detta eller för andra frågor kring personuppgifter, så ska vi tillmötesgå dina önskemål snarast. Givetvis kan du också vända dig direkt till vår dataskyddsansvariga (Datenschutz.Deutschland(at)wagner-group.com).

 

2.3 Återkallande av ditt samtycke till behandling av personuppgifter

Mycket av databehandlingen är endast möjligt med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ett redan beviljat samtycke. Det räcker med ett enkelt meddelande via kontaktformuläret, ett e-postmeddelande till vår dataskyddsansvariga eller genom att du använder någon av de förberedda länkarna. Den databehandling som har skett fram till återkallandet berörs inte av återkallandet.

 

2.4 Rätt till överföring av data

Du har rätt att till dig själv eller till tredje part i ett gängse maskinläsbart format få ut de uppgifter som du har lämnat och som vi behandlar, antingen baserat på ditt samtycke eller automatiskt i samband med ett avtal. Om du begär att data ska överföras till någon annan ansvarig sker det endast om det är tekniskt möjligt.

 

2.5 Rätt till överklagan hos behörig tillsynsmyndighet

Vid dataskyddsrättsliga överträdanden har du rätt att överklaga hos den behöriga tillsynsmyndigheten. Behörig tillsynsmyndighet i dataskyddsrättsliga ärenden är i Tyskland den landsdataskyddsansvariga i den förbundsstat där vårt företag har sitt säte.

 

2.6 SSL- resp. TLS-kryptering

Denna sida använder SSL- resp. TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av konfidentiellt innehåll som t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss i egenskap av sidooperatör. En krypterad anslutning känner du igen på att adressraden i webbläsaren byter från http:// till https:// och på låssymbolen i din webbläsarrad. När SSL- resp. TLS-kryptering är aktiverad kan uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Lagligt föreskriven dataskyddsansvarig

Vi har utsett en dataskyddsansvarig för vårt företag. Du får gärna kontakta denna med frågor om hur dina personuppgifter används eller om du vill använda dina rättigheter som registrerad person.

 

Kontaktuppgifter:

Telefon: +49 7544 505-0

E-post: Datenschutz.Deutschland(at)wagner-group.com 

Telefon: +49 7544 505-0

Fax: +49 7544 505-200

 

J. Wagner GmbH

Dataskyddsansvarig

Otto-Lilienthal-Str. 18

D-88677 Markdorf, Tyskland

4.1 Kontaktformulär

Om du lämnar förfrågningar till oss på kontaktformuläret, sparas dina uppgifter i förfrågningsformuläret inklusive de kontaktuppgifter som du anger där för att vi ska kunna behandla din förfrågan och om du har kompletterande frågor. Dina uppgifter vidarebefordras till den enhet eller de personer som handlägger ditt ärende för behandling av din förfrågan (t.ex. serviceavdelning, försäljning, dataskyddsansvarig etc.).

Dina personliga uppgifter

Vi registrerar ditt tilltal, ditt namn, din adress och dina kontaktuppgifter så att vi vet vem som kontaktar oss i ett visst ärende och för att i förekommande fall kunna vidarebefordra ditt ärende till den rätta handläggaren. Du måste ange din e-postadress eftersom vi använder den för bearbetningen av ditt ärende beroende på anledningen till din förfrågan. Därutöver används den inte. Vi vill gärna att du frivilligt anger din e-postadress eftersom vi använder den för bearbetningen av ditt ärende beroende på anledningen till din förfrågan. Dina personliga uppgifter lagras i vår CRM så att vi kan få en hänvisning om du tar kontakt med oss igen. Därutöver används den inte kommersiellt. Vi vill gärna att du frivilligt anger din e-postadress eftersom vi använder den för bearbetningen av ditt ärende beroende på anledningen till din förfrågan. Dina personliga uppgifter lagras i vår CRM så att vi kan få en hänvisning om du tar kontakt med oss igen. Därutöver används den inte kommersiellt.

Supportförfrågan och reklamation

Vid en supportförfrågan lagras uppgifterna som du lämnat angående produkten tillsammans med dina personuppgifter i vårt CRM- och SAP-system.

Överföring av dina uppgifter till en återförsäljare

Om din förfrågan gäller en reklamation, ett garantifall eller liknande kommer vi i förekommande fall överföra dessa uppgifter tillsammans med dina personuppgifter till den återförsäljare som sålt produkten eller en annan återförsäljare i närheten så att dina krav kan uppfyllas.

Lagring, användning och radering

Om det gäller reparation eller utbyte av en enhet av WAGNER kommer dina uppgifter att sparas i våra support-, bokförings- och logistiksystem tills den lagstadgade arkiveringstiden uppnåtts och därefter raderas. Behandlingen av de uppgifter som lämnats i kontaktformuläret sker baserat på ditt samtycke (artikel 6, stycke 1 a i GDPR) eller baserat på databehandling enligt artikel 6, stycke 1 b i GDPR som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller åtgärder före avtalet. Du kan alltid återkalla behandling baserad på ditt samtycke. För det räcker ett enkelt meddelande via kontaktformuläret eller ett e-postmeddelande till vår dataskyddsansvariga. Den databehandling som har skett fram till återkallandet berörs inte av återkallandet. De uppgifter som du har lämnat i kontaktformuläret blir kvar hos oss tills du antingen begär att de ska raderas, återkallar ditt samtycke till lagring eller ändamålet med datalagringen inte längre är aktuellt. Tvingande lagbestämmelser – speciellt arkiveringstider – berörs inte.

 

4.2 Uppgifter för nyhetsbrev

På våra webbsidor erbjuder vi möjligheten att regelbundet få information om våra produkter, nyheter och kampanjer via nyhetsbrev. Du får ett elektroniskt nyhetsbrev från oss för att du, genom att skicka sända beställningsformuläret för nyhetsbrevet, gett ditt samtycke till att vi använder din e-postadress för detta ändamål och bekräftat denna beställning med en så kallad opt-in. Övriga uppgifter på beställningsformuläret är bindande och kommer att användas för att kunna tilltala dig med namn och eventuellt tillhandahålla information som är anpassad till dina behov. Dessa uppgifter använder vi endast för att skicka den begärda informationen. De obligatoriska uppgifterna som efterfrågas vid registreringen måste anges fullständigt, annars kan vi inte ta emot registreringen. Behandlingen av uppgifterna i nyhetsbrevets beställningsformulär sker endast baserat på ditt samtycke (artikel 6, stycke 1 a i GDPR). Samtycket till datalagring, e-postadressen och dess användning för att skicka ut nyhetsbrevet kan du återkalla när som helst. I slutet av varje nyhetsbrev finns det en länk för avbeställning, eller också kan du skicka ett enkelt meddelande via kontaktformuläret eller ett e-postmeddelande till vår dataskyddsansvariga. Den databehandling som redan har skett berörs inte av återkallandet. De uppgifter som du har lämnat i samband med beställningen av nyhetsbrevet sparas hos oss tills du säger upp nyhetsbrevet och raderas sedan efter avbeställningen. Uppgifter som sparas hos oss av andra orsaker (t.ex. e-postadresser för InfoNet) berörs inte av det. För utskick av nyhetsbrev används tjänsterna från MailChimp. Leverantören är Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. MailChimp är en tjänst som bl.a. kan användas för att organisera och analysera utskick av nyhetsbrev. När du anger uppgifter för att beställa nyhetsbrev (t.ex. e-postadress) sparas de på MailChimps servrar i USA. MailChimp har en certifiering enligt ”EU-US-Privacy-Shield”. ”Privacy-Shield” är en överenskommelse mellan EU och USA som ska garantera att europeiska dataskyddsstandarder följs i USA.

Med hjälp av MailChimp kan vi analysera våra nyhetsbrevkampanjer. När du öppnar ett e-postmeddelande som har skickats med MailChimp ansluts en fil som är inbäddad i e-posten (s.k. web-beacon) till MailChimps servrar i USA. På så sätt går det att se om du har öppnat en artikel i nyhetsbrevet och vilka länkar du har klickat på. Dessutom registreras teknisk information (t.ex. tidpunkt för öppnandet, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Den informationen går inte att spåra till individuella mottagare av nyhetsbrevet. Den används endast för statistisk analys av nyhetsbrevkampanjer. Resultaten av dessa analyser kan vi använda för att anpassa kommande nyhetsbrev till mottagarens intressen på ett bättre sätt. Om du inte vill ha någon analys av MailChimp måste du avbeställa nyhetsbrevet. I slutet av varje nyhetsbrev finns det en länk för avbeställning, eller också kan du skicka ett enkelt meddelande via kontaktformuläret eller ett e-postmeddelande till vår dataskyddsansvariga. Databehandlingen sker baserat på ditt samtycke (artikel 6, stycke 1 a i GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avbeställa nyhetsbrevet. Den databehandling som redan har skett berörs inte av återkallandet. De uppgifter som du har lämnat i samband med beställningen av nyhetsbrevet sparas hos oss tills du säger upp nyhetsbrevet och raderas sedan efter avbeställningen, både i våra servrar och i MailChimps servrar. Läs mer om MailChimps dataskyddsbestämmelser på https://mailchimp.com/legal/terms/.

Avtal om databehandling

Vi har avtalat en s.k. ”Data-Processing-Agreement” med MailChimp, där vi ålägger MailChimp att skydda våra kunders uppgifter och inte lämna ut dem till tredje part. På begäran kan du läsa detta avtal.

 

4.3 Registrering på denna webbsida (InfoNet)

Du kan registrera dig för InfoNet på vår webbsida för att kunna utnyttja fler funktioner på sidan. De uppgifter du då lämnar använder vi endast för utnyttjandet av InfoNet. De obligatoriska uppgifterna som efterfrågas vid registreringen måste anges fullständigt. Annars kan vi inte ta emot registreringen. För viktiga ändringar avseende t.ex. omfattningen av en offert eller vid tekniskt nödvändiga ändringar använder vi den e-postadress du angav vid registreringen för att på det sättet att informera dig. Personuppgifter samlas och lagras endast om du lämnar dessa uppgifter frivilligt, t.ex. i samband med registreringen eller vid beställningar och handläggningen av dessa. För att öppna ditt personliga kundkonto behöver vi följande uppgifter: Efternamn, förnamn, företag, adress, e-postadress, telefonnummer samt användarnamn och lösenord som du själv kan välja. När du trycker på knappen ”Sänd” lagras dina uppgifter i vår InfoNet-databas. I anslutning till registreringen efter avslutat godkännande får du en bekräftelse per e-post att ditt kundkonto har öppnats. Användarnamn och lösenordet som du valt är samtidigt åtkomstkod för kundkontot. Du kan ändra dina uppgifter i ditt kundkonto när som helst. Kontakta InfoNet administrationen om du vill ändra dina uppgifter i kundkontot eller radera kontot (infonet(at)wagner-group.com).

Åtkomstkod och lösenord ska hållas hemliga och får inte lämnas vidare till tredje part. Du är skyldig att skydda din åtkomstkod och ditt lösenord mot åtkomst från tredje part. Behandlingen av uppgifter du angav vid registreringen sker baserat på ditt samtycke (artikel 6, stycke 1 a i GDPR). Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har beviljat. För det räcker ett enkelt meddelande via kontaktformuläret eller ett e-postmeddelande till vår dataskyddsansvariga. Den databehandling som har redan har skett berörs inte av återkallandet. De uppgifter som du anger vid registreringen sparas hos oss så länge du är registrerad på vår webbsida och raderas sedan. Lagstadgade arkiveringstider berörs inte.

 

4.4 Behandling av uppgifter (kund- och avtalsdata)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den utsträckning de behövs för motivering, innehållsmässig gestaltning eller ändring av rättsförhållandena. Det sker baserat på artikel 6, stycke 1 b i GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller åtgärder före avtalet. För att undvika kravsituationer kan vi när du har gjort en beställning lämna ut dina uppgifter för kreditprövning till Coface Finanz GmbH, Isaac-Fulda-Allee 1, 55124 Mainz, Tyskland. Det sker baserat på artikel 6, stycke 1 f i GDPR i vårt berättigade intresse. Vid en kreditprövning beräknas ett poängvärde enligt en matematisk modell, som ger utsagor om din betalningsförmåga. Det sker som regel då en kreditgräns på 1 000 euro överskrids. Vi vill göra dig observant på att Coface Finanz GmbH vidareanvänder de överförda uppgifterna för egna ändamål. Du kan alltid neka till att dessa uppgifter lämnas ut till Coface Finanz GmbH, men då kan köpeavtalet i vissa fall inte genomföras. De insamlade kunduppgifterna raderas när uppdraget är avslutat eller när affärsrelationen avslutas. Lagstadgade arkiveringstider berörs inte.

 

4.5 Cookies

Cookies är små textfiler som vår webbserver sparar i ett eget utrymme i webbläsaren på din PC om du tidigare har samtyckt till att din webbläsare tillåter det. För det första skiljer man mellan olika cookies beroende på hur de lagras. Så kallade sessionscookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. En sessionscookie används för att administrera din varukorg eller att komma ihåg vilka produkter du var speciellt intresserad av. Däremot förblir permanenta cookies lagrade på din dator och din webbläsare kan ge upplysning om lagringstiden. En permanent cookie kan läsas igen vid nästa besök på vår webbplats. Om du vill förhindra det kan du radera permanenta cookies efter ditt besök på vår webbsida. Permanenta cookies kan t.ex. användas för att lagra ditt språkval i webbläsaren efter det att du avslutat ditt besök. För det andra skiljer man mellan cookies beroende på deras ursprung. Så kallade förstapart-cookies kommer från den webbsida som är angiven i din webbläsares adressrad. Så kallade tredjeparts-cookies kommer från webbsidor som du inte direkt har besökt, utan som har blivit integrerade på förstapartens sida via bilder eller annonser. Din webbläsare kan ge dig information om från vilka källor de cookies som lagrats i din dator härstammar. Vid första besöket på vår sida visas en banner som informerar om att vi använder cookies. Om du klickar på ”Jag håller med” godkänner du att vi använder cookies baserat på ditt samtycke (artikel 6, stycke 1 a i GDPR). Tredjeparts-cookies sätts också av vår webbserver. Dit räknas bl.a. Google Analytics och Mouseflow.

De flesta webbläsare är så inställda att de accepterar cookies. För att förhindra detta måste du ändra motsvarande inställningar i din webbläsare. Om din webbläsare inte tillåter cookies kan det hända att du inte kan besöka alla sidor på vår webbsida problemfritt.

Cookies som behövs för att utföra elektroniska kommunikationsförlopp eller för att aktivera vissa av dig begärda funktioner (t.ex. varukorgsfunktion) sparas baserat på artikel 6, stycke 1 f i GDPR. Webbsidesinnehavaren har ett berättigat intresse av att spara cookies för en tekniskt felfri och optimal funktion hos sina tjänster. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för analys av ditt surfbeteende) sparas, behandlas de separat i denna integritetsskyddspolicy.

 

4.6 Serverloggfiler

Webbsidesoperatören samlar in och sparar automatiskt information i s.k. serverloggfiler som din webbläsare överför till oss automatiskt. Dessa är

 • typ och version av webbläsare
 • använt operativsystem
 • aktuell URL
 • datorns värdnamn
 • tidpunkten för serverförfrågan
 • IP-adress

En samkörning av dessa data med andra datakällor sker inte.

Grunden för databehandlingen är artikel 6, stycke 1 b i GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller åtgärder före avtalet.

Innehållet i våra sidor kan med gängse dataskydd delas på sociala medier som Facebook, LinkedIn, XING, Pinterest och Instagram. Länkarnas knappar är så utformade att din dator inte ansluts till respektive nätverk förrän du har klickat på länken. Du blir därmed direkt ansluten till det valda sociala mediets server. För integritetsskyddet i det sociala mediernas nätverk är respektive operatör själv ansvarig.Detta gäller även för webbsidor som vi länkar till från vår portal men som bedrivs av andra leverantörer. Ett exempel på en sådan länkning är filmerna på vår huvudsida som hämtas från YouTube. Informera dig om integritetsskyddet på länkade sidor i respektive operatörers integritetsskyddspolicyn.

En automatisk överföring av användardata till operatören för dessa plattformar sker inte genom detta verktyg. Om användaren är registrerad på något av de sociala medierna visas de sociala mediernas knappar i ett informationsfönster, där användaren kan bekräfta texten innan den skickas.Våra användare kan med gängse dataskydd dela innehållet på denna sida på sociala medier utan att hela surfprofilen skapas av mediernas operatörer.

5.1 Facebook-plugin

På våra sidor är plugin till Facebook integrerade, leverantör Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-plugin känner du igen på att Facebook-logotypen eller Gilla-knappen finns på vår sida. En översikt över Facebook-plugin hittar du här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.När du besöker våra sidor upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern då du aktiverar en Facebook-plugin. Facebook får då information om att du har besökt vår sida med din IP-adress. Om du t.ex. klickar på Facebooks Gilla-knapp samtidigt som du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Därigenom kan Facebook koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill uppmärksamma dig på att vi som leverantör av sidorna inte får någon information från Facebook om innehållet i överförda data eller hur de används. Mer information om detta hittar du i Facebooks integritetsskyddspolicy: https://sv-se.facebook.com/policy.php. Om du inte vill att Facebook ska koppla besöket på våra sidor till ditt Facebook-konto ska du logga ut från ditt Facebook-konto.

5.2 LinkedIn-plugin

Vår webbsida använder funktionerna i LinkedIn. Leverantör är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.När du öppnar någon av våra sidor som innehåller LinkedIn-funktioner skapas en anslutning till LinkedIns servrar om du har aktiverat LinkedIns plugin. LinkedIn får då information om att du har besökt våra webbsidor med din IP-adress. Om du klickar på knappen Rekommendera och är inloggad på ditt LinkedIn-konto, kan LinkedIn koppla ditt besök på vår webbsida till ditt användarkonto. Vi vill uppmärksamma dig på att vi som leverantör av sidorna inte får någon information från LinkedIn om innehållet i överförda data eller hur de används. Mer information om detta hittar du i LinkedIns integritetsskyddspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Om du inte vill att LinkedIn ska koppla besöket på våra sidor till ditt LinkedIn-konto ska du logga ut från ditt LinkedIn-konto.

5.3 XING-plugin

Vår webbsida använder funktionerna i XING. Leverantör är XING AG, Dammtorstraße 29-32, D-20354 Hamburg, Tyskland.När du öppnar någon av våra sidor som innehåller XING-funktioner skapas en anslutning till XING:s servrar om du har aktiverat XING:s plugin. Enligt den information vi har sparas då inga personuppgifter. Särskilt sparas ingen IP-adress och användarbeteendet utvärderas inte heller.Ytterligare information om dataskydd och XING:s Dela-knapp hittar du i XING's integritetsskyddspolicy: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5.4 Pinterest-plugin

På vår sida använder vi plugin från det sociala nätverket Pinterest som drivs av Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (”Pinterest”).När du öppnar en sida som innehåller en sådan plugin upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Pinterests servrar om du har aktiverat Pinterests plugin. Protokolldata överförs då till Pinterests servrar i USA. Dessa protokolldata innehåller möjligen din IP-adress, adressen på den besökta webbsidan som också innehåller Pinterest-funktioner, webbläsarens typ och inställningar, datum och klockslag för förfrågan, ditt sätt att använda Pinterest samt cookies.Ytterligare information om Pinterests syfte, omfattning, vidarebearbetning och användning av data samt dina rättigheter och möjligheter till skydd av din privata sfär i detta sammanhang hittar du på Pinterests integritetsskyddspolicy: https://policy.pinterest.com/sv/privacy-policy.

5.5 Instagram-plugin

Våra sidor innehåller funktioner i tjänsten Instagram. Dessa funktioner levereras av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knapparna. Därigenom kan Instagram koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill uppmärksamma dig på att vi som leverantör av sidorna inte får någon information från Instagram om innehållet i överförda data eller hur de används.Mer information om detta hittar du i Instagrams integritetsskyddspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

5.6 YouTube

Vår webbsida använder plugin från den av Google opererade sidan YouTube. Operatör av sidorna är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.När du besöker någon av våra sidor som har en YouTube-plugin, upprättas en anslutning till YouTubes servrar. YouTube-servern får då information om vilken av våra sidor du har besökt.Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra det genom att logga ut från ditt YouTube-konto.Vi använder YouTube för att kunna presentera våra online-erbjudanden på ett anslående sätt. Det utgör ett berättigat intresse enligt innebörden i artikel 6, stycke 1 f i GDPR.Mer information om hantering av användaruppgifter hittar du i YouTubes integritetsskyddspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=sv.

5.7 Googles webbfonter

Denna sida använder s.k. webbfonter från Google för att olika typsnitt ska visas på ett enhetligt sätt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare ned de nödvändiga webbfonterna i din webbläsarcache för att kunna visa texter och typsnitt korrekt.Därför måste den webbläsare du använder upprätta en anslutning till Googles servrar. Då får Google kännedom om att du har öppnat vår webbsida via din IP-adress. Vi använder Googles webbfonter för att kunna presentera våra online-erbjudanden på ett enhetligt och anslående sätt. Det utgör ett berättigat intresse enligt innebörden i artikel 6, stycke 1 f i GDPR.Om din webbläsare inte stöder webbfonter används ett standardtypsnitt från din dator. Ytterligare information om Googles webbfonter hittar du på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetsskyddspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=sv.

5.8 Google Maps

På vår webbplats använder vi Google Maps (API) från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google") på grundval av ditt samtycke i enlighet med Art. 6 stycken 1 mening 1 lit. en EU-DS-GVO. Google Maps är en webbtjänst för visning av interaktiva (land) kartor för visuell presentation av geografisk information.

Redan när du tar fram de undersidor där kartan över Google Maps är integrerad överförs information om din användning av vår webbplats (t.ex. din IP-adress) till Googles servrar i USA och lagras där. Detta görs oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller om inget användarkonto finns. Om du är inloggad på Google tilldelas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill tilldelas din profil på Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina data (även för användare som inte är inloggade) som användarprofiler och utvärderar dem. Sådan utvärdering utförs på grundval av ditt samtycke i enlighet med art. 6 Para. 1 S. 1 lit. en DSGVO och möjliggör infogning av personlig reklam, marknadsundersökning och / eller efterfråganorienterad design av webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att göra det, ring bara upp vår innehållsbanner och ändra inställningarna därefter. Observera att ändringen av innehållsbannerinställningarna måste göras individuellt för varje slutenhet.

Googles databehandling för tillhandahållande av innehåll utförs delvis utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lämpliga avtalsbestämmelser och garantier säkerställer överensstämmelse med den europeiska dataskyddsnivån för dataöverföring och behandling i tredjeländer.

Om du inte håller med om den framtida överföringen av dina data till Google i samband med användningen av Google Maps, finns det också möjlighet att helt avaktivera Google Maps webbtjänst genom att stänga av applikationen JavaScript i din webbläsare. Google Maps och därmed kartvisningen på denna webbplats kan då inte användas.

Du kan se Googles användarvillkor på http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html. Ytterligare användningsvillkor för Google Maps finns på https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.

Detaljerad information om dataskydd i samband med användning av Google Maps finns på Googles webbplats ("Googles sekretesspolicy"): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

5.9 Facebook Pixel

Vår webbplats använder besökarens åtgärdspixel från Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) för att mäta konvertering.

På detta sätt kan besökarnas beteende spåras efter att de har vidarebefordrats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Som ett resultat kan effektiviteten hos Facebook-annonser utvärderas för statistiska och marknadsundersökningsändamål och framtida reklamåtgärder kan optimeras.

Den insamlade informationen är anonym för oss som operatör av denna webbplats, vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas av Facebook, så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål, i enlighet med Facebooks användningsanvisningar. Detta gör det möjligt för Facebook att göra det möjligt att placera annonser på Facebook och utanför Facebook. Som webbplatsoperatör kan vi inte påverka denna användning av uppgifterna.

Mer information om hur du skyddar din integritet kan du hitta i Facebooks dataskyddsinformation: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan också inaktivera ommarknadsföringsfunktionen "Anpassade målgrupper" i avsnittet Inställningar för annonser på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. För att göra detta måste du vara inloggad på Facebook.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera användningsbaserad reklam från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5.10 Adobe Fonts

På vår webbplats använder vi Adobe Fonts, som tillhandahålls av en Adobe-tjänst. Som ett resultat visas teckensnitt i användarens webbläsare när en server anropas på Adobe. Detta gör att webbläsarens IP-adress kan lagras på användarens slutenhet av Adobe. Du kan hitta mer information i Adobe Fonts sekretesspolicy som du kan komma åt här: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html

5.11 CookieFirst

Denna webbplats använder CookieFirsts teknik för cookie-samtycke för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din enhet och för att dokumentera dem i enlighet med dataskydd. Leverantören av denna teknik är Digital Data Solutions B.V., Plantage Middenln 42a, 1018 DH Amsterdam, webbplats: https://cookiefirst.com/ (nedan kallad "CookieFirst").
När du går in på vår webbplats överförs följande personuppgifter till CookieFirst:

 • Ditt samtycke (er) eller återkallande av ditt samtycke (r)
 • Din IP-adress
 • Information om din webbläsare
 • Information om din enhet
 • Tid för ditt besök på webbplatsen

Dessutom lagrar CookieFirst en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela dig det givna medgivandet eller dess återkallelse. Uppgifterna som samlas in på detta sätt kommer att lagras tills du ber oss ta bort dem, ta bort CookieFirst-cookien själv eller syftet med datalagring gäller inte längre. Obligatoriska lagkrav kvarstår inte. CookieFirst används för att få det lagligt krävda medgivandet för användning av cookies. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 punkt 1 meningen 1 lit. c GDPR.

6.1 Google Analytics

Denna webbsida använder funktionerna i webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.Google Analytics använder s.k. cookies. Det är textfiler som lagras i din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbsida. Informationen om hur du använder den här webbplatsen samlas in av cookies och överförs normalt till en server hos Google i USA där den sparas.Sparandet av Google Analytics-cookies sker i enlighet med artikel 6, stycke 1 f i GDPR. Webbsidesoperatören har ett berättigat intresse av analysen av användarnas beteenden för att kunna optimera sitt webberbjudande och sin reklam.Närmare information om Googles användningsvillkor och integritetsskydd finner du under http://www.google.com/analytics/terms/se.html resp. under https://policies.google.com/?hl=sv&gl=sv.

a) IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen IP-anonymisering på den här webbsidan. Den innebär att Google förkortar din IP-adress innan den skickas till USA. Det gäller för medlemsländer i EU eller andra länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och för att tillhandahålla ytterligare tjänster förknippade med webbplatsanvändningen och internetanvändningen gentemot webbplatsoperatören. IP-adressen som i samband med Google Analytics överförts från din webbläsare sammankopplas inte med andra data av Google.

b) Webbläsar-plugin

Du kan förhindra lagringen av cookies genom en motsvarande inställning av din webbläsares programvara. Vi vill dock uppmärksamma dig på att du i så fall eventuellt inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats i deras fulla omfattning. Du kan dessutom förhindra att Google registrerar data som cookien genererat och som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt Googles bearbetning av dessa data genom att ladda ned och installera en webbläsar-plugin som du hittar här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Vi vill uppmärksamma dig på att på denna webbsida har Google Analytics utökats med koden ”gat._anonymizeIp();” för att säkerställa en anonymiserad registrering av IP-adresser.

c) Invändning mot dataregistrering

Du kan förhindra att dina data registreras genom Google Analytics med hjälp av följande länkar: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. En Opt-Out-cookie förhindrar att dina data registreras vid kommande besök på denna webbsida. Avaktivera Google AnalyticsMer information om hantering av användaruppgifter hittar du i Google Analytics integritetsskyddspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

d) Behandling av uppdragsdata

Vi har slutit ett avtal med Google om behandling av uppdragsdata och tillämpar full ut de strikta reglerna från den tyska dataskyddsmyndigheten vid användningen av Google Analytics.Demografiska egenskaper i Google AnalyticsDenna webbsida använder funktionen demografiska egenskaper i Google Analytics. Den kan skapa rapporter med uppgifter om ålder, kön och intressen hos dem som besöker sidan. Dessa uppgifter kommer från intresserelaterad reklam från Google samt från besökardata från tredje part. Dessa uppgifter kan inte spåras till en enskild person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion via visningsinställningarna i ditt Google-konto. Du kan också generellt blockera att Google Analytics registrerar dina uppgifter enligt beskrivningen i ”Invändning mot dataregistrering”.

6.2 Hotjar

Denna webbplats använder Hotjar för att bättre förstå användarnas behov och för att optimera de tjänster som erbjuds på denna webbplats. Hotjars teknik gör det möjligt för oss att få en bättre förståelse för våra användares upplevelser (t.ex. hur mycket tid användare spenderar på vilka sidor, vilka länkar de klickar på, vad de gillar och inte gillar osv.) Och detta hjälper oss att skräddarsy vårt erbjudande till våra användares feedback. Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in information om våra användares beteende och om deras slutenheter (särskilt IP-adressen till enheten (endast samlad och lagrad i anonym form), skärmstorlek, enhetstyp (Unika enhetsidentifierare), information om vilken webbläsare som används, plats (endast land), språk som föredras för att visa vår webbplats). Hotjar lagrar denna information i en pseudonym användarprofil. Informationen används inte av Hotjar eller av oss för att identifiera enskilda användare, och den slås inte heller samman med annan information om enskilda användare. För mer information, se Hotjars integritetspolicy här. Du kan välja bort att Hotjar ska lagra en användarprofil och information om ditt besök på vår webbplats och Hotjar Tracking-cookies på andra webbplatser genom att klicka på den här länken för att välja bort.
För mer information om Hotjar Ltd. och Hotjar-verktyget, besök: https://www.hotjar.com
The Hotjar Ltd. sekretesspolicy finns på: https://www.hotjar.com/privacy

6.3 Google Analytics Remarketing

Våra webbsidor använder funktionerna i Google Analytics Remarketing i kombination med de enhetsövergripande funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.Funktionen gör det möjligt att koppla samman reklammålgrupperna som skapats av Google Analytics Remarketing med de enhetsövergripande funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick. På så sätt kan intresseinriktade, personifierade reklambudskap som baseras på ditt tidigare användar- och surfbeteende på en enhet (t.ex. mobiltelefon) även visas på någon annan av dina enheter (t.ex. läsplatta eller PC).

Om du har lämnat samtycke kopplar Google ditt webb- och appbeteende till ditt Google-konto i detta syfte. Därigenom kan samma personifierade reklambudskap visas på alla enheter där du har anmält dig med ditt Google-konto.För att stödja denna funktion registrerar Google Analytics användarens Google-autentiserade identiteter som temporärt relateras till våra Google-Analytics-data för att definiera och skapa målgrupper för en enhetsövergripande visning av reklam.Du kan blockera de enhetsövergripande funktionerna Remarketing/Targeting permanent genom att avaktivera personifierad reklam i ditt Google-konto. Följ denna länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb.Sammanställningen av registrerade data i ditt Google-konto sker uteslutande baserat på ditt samtycke, som du kan medge eller återkalla hos Google (artikel 6, stycke 1 a i GDPR). För dataregistrering som inte sammanställs i ditt Google-konto (t.ex. om du inte har något Google-konto eller har gjort invändningar) baseras registreringen av uppgifterna på artikel 6, stycke 1 f i GDPR. Det berättigade intresset utgörs av att webbsidesoperatören har ett intresse av en anonymiserad analys av webbsidesbesökarna i reklamsyfte.Mer information om detta och om dataskyddsbestämmelserna hittar du i Googles integritetsskyddspolicy: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

6.4 Google AdWords och Google Conversion-Tracking

Den här webbsidan använder Google AdWords. AdWords är ett online-reklamprogram från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). I samband med Google AdWords använder vi s.k. Conversion-Tracking. Om du klickar på en annons som Google har länkat, skapas en cookie för Conversion-Tracking. Cookies är små textfiler som webbläsaren sparar i användarens dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering av användaren. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbsida och cookien ännu inte har slutat gälla, kan Google och vi registrera att användaren har klickat på annonsen och hamnat på annonssidan.Varje Google AdWords-kund får en unik cookie. Dessa cookies kan inte spåras via AdWords-kundernas webbsidor. Den information som har samlats in med hjälp av Conversion-cookies används för att skapa Conversion-statistik för de AdWords-kunder som har bestämt sig för Conversion-Tracking. Kunderna får uppgift om hur många användare som har klickat på deras annons och vidarelänkats till en sida som har en Conversion-Tracking-tagg. De får dock ingen information som de kan använda för att identifiera användaren personligen. Om du inte vill delta i Tracking kan du blockera funktionen genom att avaktivera Google Conversion-Tracking-cookie under användarinställningar i din webbläsare. Då kommer du inte med i Conversion-Tracking-statistiken.Sparandet av Conversion-cookies sker i enlighet med artikel 6, stycke 1 f i GDPR. Webbsidesoperatören har ett berättigat intresse av analysen av användarnas beteenden för att kunna optimera sitt webberbjudande och sin reklam. Ytterligare information om Google AdWords och Google Conversion-Tracking hittar du i Googles integritetsskyddspolicy: https://policies.google.com/privacy?gl=sv&hl=sv. Du kan ställa in din webbläsare så att du får meddelande om att cookies sätts och att cookies endast tillåts i enskilda fall, att de accepteras i vissa definierade fall eller att de generellt nekas. Du kan också ställa in automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du nekar cookies kan funktionerna i denna webbsida begränsas.

6.5 Google reCAPTCHA

Vi använder Google reCAPTCHA (nedan reCAPTCHA) på våra webbsidor. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). reCAPTCHA kontrollerar om ifyllda uppgifter på våra webbsidor (t.ex. i ett kontaktformulär) har fyllts i av en människa eller av ett automatiserat program. reCAPTCHA analyserar webbsidesbesökarens beteende utifrån olika egenskaper. Denna analys startar automatiskt i och med att besökaren går in på webbsidan. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika information som t.ex. IP-adress, besökarens uppehållstid på webbsidan eller användarens musrörelser. Data som registreras vid analysen vidarebefordras till Google.reCAPTCHA-analyserna utförs helt i bakgrunden. Webbsidesbesökarna får ingen information om att analysen sker.Databehandlingen sker baserat på artikel 6, stycke 1 f i GDPR. Webbsidesoperatören har ett berättigat intresse av att hans reklamerbjudanden skyddas mot missbruk av automatiserad sökning och spam. Ytterligare information om Google reCAPTCHA och Googles integritetsskyddspolicy hittar du på följande länkar: https://policies.google.com/privacy?gl=sv&hl=sv och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6.6 HubSpot

På denna webbplats använder vi HubSpot för våra marknadsföringsaktiviteter på nätet. HubSpot är ett USA-baserat mjukvaruföretag med en filial i Irland. Kontakt: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irland Tel: +353 1 5187500:e

Detta är en integrerad programvarulösning som täcker olika aspekter av vår online-marknadsföring. Dessa inkluderar:

E-postmarknadsföring (nyhetsbrev och automatiserade utskick, till exempel. Att ge nedladdningar), Social Media Publishing & rapportering, Redovisning (t.ex. trafikkällor, förfrågningar, etc ...), kontakthantering (t.ex. användarsegmentering och CRM), landningssidor och kontaktformulär.

Vår registrering tjänsten kan besökare på vår hemsida för att läsa mer om vårt företag, hämta innehåll och att ge sina kontaktuppgifter och annan demografisk information. Denna information och innehållet på vår hemsida lagras på servrar från vår mjukvarupartner HubSpot. De kan användas av oss för att ansluta till besökare på vår hemsida och för att bestämma vilka tjänster vårt företag är intresserad av. All information som vi samlar är föremål för denna sekretesspolicy. Vi använder all information som samlas in för att optimera våra marknadsaktiviteter.

Den rättsliga grunden för användning av tjänster Hubspot är artikel 6, stycke 1 f i GDPR -. Legitimt intresse. Vår legitimt intresse av att använda den här tjänsten är att optimera vår marknadsföring och förbättra vår servicekvalitet på webbplatsen.

HubSpot säljs enligt villkoren i "EU-USA. Privacy Shield Frameworks "är certifierat och regleras av TRUSTe's Privacy Seal och" U.S. - Swiss Safe Harbor "Framework.

Om du vanligtvis inte vill upptäckt av HubSpot kan du neka användningen av cookies när som helst via din webbläsares inställningar därefter eller använda opt-out länk.

Download

Informationsskyldighet för datainsamling

Information om dataskydd för kunder, leverantörer, partner, uppdragsgivare, besökare och intressenter
Med denna dataskyddsinformation talar vi om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter dataskyddslagen ger dig i detta sammanhang. Vilka enskilda personuppgifter som behandlas, och i vilken utsträckning, bestäms av lagstiftningen och de affärsvillkor som är avtalade med dig. Alla delar av denna dataskyddsinformation kanske därför inte är tillämpliga för dig.

I första hand behandlar vi de personuppgifter som vi har fått eller hämtat från dig i samband med affärs- eller kundrelationer. Inom den lagstadgade ramen behandlar vi också data som har ställts till förfogande i samband med förfrågningar, besök, anmälningar (t.ex. Internetshop), samtycken (t.ex. nyhetsbrev) etc. 

Vi behandlar också personuppgifter som vi har fått i samband med uppdragsbearbetning samt data från öppna källor (t.ex. press eller Internet) i den utsträckning det behövs och är tillåtet för respektive ändamål. Vi behandlar även personuppgifter som på ett tillåtet sätt har vidarebefordrats till oss från andra företag inom Wagner-gruppen eller från tredje part (t.ex. kreditvärdighetsintyg, kravhantering eller information om straffbara handlingar). 

De personuppgifter som i detta sammanhang behandlas av oss består av person-/identifieringsdata (namn, adress, kontaktdata, användar-ID etc.), data från våra avtalsskyldigheter (bankdata, historik, befogenheter etc.), data som vi har fått genom samtycken samt andra data som är jämförbara med de nämnda kategorierna.

Personuppgifter behandlas av oss i enlighet med bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och Tysklands dataskyddslag (BDSG) enligt följande rättsprinciper:

1:a a) För att uppfylla ett avtal (artikel 6 stycke 1 b GDPR)

Behandling av personuppgifter krävs för att uppfylla ett avtal där avtalsparten är den berörda personen, eller för att genomföra åtgärder före avtalet på den berörda personens förfrågan. Om du utnyttjar tillkommande tjänster behandlas dina data i den utsträckning det behövs för dessa tillkommande tjänster.

 

1:a b) I samband med bearbetning av ett uppdrag (artikel 28 GDPR)

Behandlingen av personuppgifter för uppdraget sker uteslutande orderrelaterat inom ramen för de lagstadgade föreskrifterna.

 

2:a Inom ramen för intresseavvägande (artikel 6 stycke 1 f GDPR)

Utöver vad som behövs för det egentliga avtalet med dig behandlar vi dina data i den utsträckning det behövs för att tillvarata våra eller tredje parts berättigade intressen, förutsatt att inte dina intressen väger tyngre. Sådana exempel är

 • intern och extern kommunikation
 • dokumentation
 • intern och extern övervakning (ICS-kontroller eller sifferkod)
 • interna och externa undersökningar och säkerhetskontroller
 • kreditkontroll för att undvika kravsituationer
 • åtgärder för verksamhetsstyrning och vidareutveckling av tjänster och produkter
 • reklam
 • behörighetsadministration
 • IT-säkerhetsåtgärder
 • eventadministration
 • hävdande/försvar av rättsliga krav, även vid rättstvister
 • förhindra och upptäcka straffbara handlingar
 • åtgärder för fastighets- och anläggningssäkerhet (t.ex. tillträdeskontroller)
 • åtgärder för att säkerställa husfriden
 • riskstyrning via Wagners företagsgrupp.

 

3:e Till följd av ditt samtycke (artikel 6 stycke 1 a GDPR)

I den utsträckning du har samtyckt till att dina personuppgifter behandlas (t.ex. utskick av nyhetsbrev, deltagande i reklamkampanjer) sker rättmätig behandling av dina personuppgifter baserat på detta samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke för framtiden. Det gäller även samtycken som du har beviljat oss innan GDPR trädde i kraft, d.v.s. före den 25 maj 2018. Eftersom återkallandet av ett samtycke gäller för framtiden berör det inte den behandling som sker fram till tidpunkten för återkallandet.

 

4:e Lagliga eller rättsliga förutsättningar (artikel 6 stycke 1 c GDPR) eller i allmänt intresse (artikel 6 stycke 1 e GDPR)

Därutöver gäller för oss som företag diverse lagstadgade skyldigheter (t.ex. skattesatser, lag om penningtvätt). Dit hör bl.a. identitetskontroll, att förebygga bedrägeri och penningtvätt, att uppfylla skatterättsliga kontroll- och anmälningsskyldigheter samt bedömning och styrning av risker i företag och inom Wagner-gruppen.

Företaget garanterar att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för datasäkerhet tillämpas genom interna bestämmelser och – om data behandlas av en extern dataentreprenör – genom avtalsöverenskommelser, t.ex. genom tillämpning av EU:s standardavtalsklausuler för det fall att databehandlingen sker utanför EU.

Vi ber dig att i god tid göra nödvändiga ändringar i dina data. Om du har frågor om dina data kan du kontakta motsvarande avdelningar eller den dataskyddsansvariga. Du kan också begära att felaktiga data eller data som inte längre behövs ska rättas till eller raderas.

De enheter som behöver dina data för att kunna uppfylla våra avtalade och lagstadgade skyldigheter får tillgång till dina data inom ramen för lagbestämmelserna och befintliga interna regler. Likaså kan entreprenörer och leverantörer som vi utnyttjar (t.ex. IT-entreprenörer, logistik, telekommunikation, inkasso, rådgivning, ekonomi, marknadsföringsbyråer, försäkringar) få tillgång till dina data för dessa ändamål om data hålls konfidentiella och skyddade. Till mottagare utanför vårt företag lämnar vi endast ut personuppgifter om och i den utsträckning det krävs, och på villkor att föreskrifterna om dataskydd följs. Information om dig får vi principiellt endast lämna vidare om lagbestämmelserna medger det, om du har samtyckt till det eller om vi är berättigade att lämna en upplysning. Mottagare av personuppgifter kan t.ex. va

 • För affärsändamål
 • Andra företag inom Wagner-gruppen
 • Entreprenörer/uppdragsutförare
 • Kunder, leverantör, partner
 • För anmälnings- och upplysningsskyldighet
 • Myndigheter och andra enheter (t.ex. skattemyndigheter, revisor)
 • För krav- och skulduppgörelser
 • Advokater, åklagare, fordringsägare eller konkursförvaltare
 • Till mottagare som du uttryckligen har uppgivit
 • Kredit- och finansinstitut

Därutöver kan dina personuppgifter lämnas ut till sådana mottagare som du har givit ditt samtycke till. Detsamma gäller för enheter som vi får lämna ut personuppgifter till med hänvisning till intresseavvägande.

Vi lämnar ut personuppgifter till enheter i länder utanför EU (s.k. tredje land) i följande fall:

 • Om det är lagstadgat (t.ex. skatterättslig upplysningsskyldighet)
 • Om du har samtyckt till det 
 • Om utlämnandet krävs för att tillgodose våra berättigade intressen, förutsatt att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter till skydd av dina personuppgifter inte överväger. 

Utöver det utlämnas personuppgifter till enheter i tredje land i följande fall:

 • Vid samtycke från den berörda eller till följd av lagstadgade bestämmelser om förhindrande av pengatvätt, finansiering av terrorism eller andra straffbara handlingar samt baserat på ett intresseavvägande lämnas personuppgifter ut i enstaka fall inom ramen för EU:s dataskyddsnivå.

Vi sparar eller behandlar på annat sätt dina personuppgifter endast så länge som behövs för att uppnå det aktuella ändamålet. Om ändamålet för behandlingen bortfaller (t.ex. om en rättssak är avslutad) raderas motsvarande personuppgifter. I följande fall kan raderingen senarelägg

 • För att uppfylla lagstadgade arkiveringstider (t.ex. bokföringslag, kreditlagstiftning, lag om pengatvätt). Dessa arkiveringstider är vanligen mellan 6 och 10 år.
 • För att uppfylla berättigade arkiveringstider (t.ex. för kundservice, förfrågningar, inloggningsdata).
 • För att säkra bevismaterial inom de lagstadgade preskriptionstiderna. Enligt § 195 ff. i civilrätten (BGB i Tyskland) kan sådana preskriptionstider vara upp till 30 år. Den normala preskriptionstiden är 3 år.

Om vi eller en tredje part behandlar dina data baserat på ovannämnda intresseavväganden, raderar vi dina personuppgifter så snart vårt berättigade intresse inte längre kvarstår. Även här gäller ovanstående undantag. Data raderas enligt de processansvarigas gällande rutiner för radering av data. Vid ett samtycke raderas data om samtycket återkallas för framtiden, såvida inget av ovannämnda undantag gäller.

om skydd mot olika hot mot vår IT – t.ex. genom virusprogramvara, hackerangrepp eller spam – samt de immateriella rättigheterna tillämpar vi olika metoder då t.ex. den överförda informationen viruskontrolleras och onormala omständigheter kring överförda data undersöks. Om onormala omständigheter upptäcks kan de aktuella dokumenten och överförda data analyseras. För att gällande leverans- eller betalningsrestriktioner – t.ex. företag eller personer som förekommer i olika statliga förteckningar – ska följas kan en avstämning mot sådana förteckningar ske. Därutöver kan det vara nödvändigt att undersöka och i förekommande fall lämna ut data och underlag till de berörda personerna i misstänkta fall, vid myndighetspåbud och för att avvärja fordringar på vårt företag. I samtliga fall respekterar vi våra interna regler, de lagliga förutsättningarna och de berördas personliga rättigheter.

Enligt artikel 15 i GDPR har varje registrerad person rätt till information. Enligt artikel 16 i GDPR kan den registrerade personen begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Enligt artikel 17 i GDPR har den registrerade personen rätt till radering respektive enligt artikel 18 rätt till begränsning av behandlingen. Likaså har den registrerade personen under förutsättningarna i artikel 21 i GDPR rätt att göra invändningar mot behandlingen av sina personuppgifter. Enligt artikel 20 i GDPR har den registrerade personen rätt att få ut sina personuppgifter. Om du vill åberopa dessa rättigheter kan du vända dig till den dataskyddsansvariga eller till respektive avdelning. Därutöver har du enligt artikel 77 i GDPR tillsammans med § 19 i Tysklands dataskyddslag (BDSG) rätt att lämna in klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet.  Ett meddelat samtycke kan du när som helst återkalla gentemot oss.

Vid en rättstvist är du skyldig att uppge de personuppgifter som krävs för att genomföra rättssaken och för att uppfylla de därmed sammanhängande avtalsskyldigheterna, eller för vars upplyftande vi är lagligen skyldiga. Om du inte tillhandahåller vissa personuppgifter kan det innebära nackdelar för dig, eller i förekommande fall kan rättssaken inte genomföras.

Automatiserat beslutsfattande kan enligt artikel 22 i GDPR endast tillämpas om det krävs för att ingå eller fullgöra ett avtal, eller om det är rättsligt tillåtet, eller om det grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke. Om vi i enskilda fall tillämpar denna metod informerar vi dig om det och om dina lagliga rättigheter i detta sammanhang.

Dina data behandlas delvis automatiskt för bedömning av vissa personliga aspekter (profilering). Vi är t.ex. enligt lagar och föreskrifter skyldiga att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och förmögenhetshotande straffbara handlingar. I detta sammanhang företas också värdering av data.

1:a Rätt att göra invändningar i enskilda fall

Du har alltid rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som sker baserat på artikel 6 stycke 1 e (databehandling i allmänt intresse) eller 1 f (databehandling baserat på ett intresseavvägande) av skäl som hänför sig till din specifika situation. Det gäller även för profilering som stöder sig på dessa bestämmelser.

Om du invänder, behandlar vi inte längre dina personuppgifter. Det omvända gäller endast om vi kan påvisa tvingande skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen avser hävdande, utövande eller försvar av rättsanspråk.

2:a Mottagare av en invändning

Invändningen kan ställas till den dataskyddsansvariga med rubriken Invändning. Ange ditt namn, adress och i förekommande fall kontaktuppgifter. Ingen speciell blankett behövs.

Download